SODELOVANJE V PROJEKTU ERASMUS+

Naša organizacija stremi k nenehnemu izobraževanju, izpopolnjevanju in nadgrajevanju strokovnega znanja, kar je razvidno iz razvojnega in akcijskega načrta šole. Tam je med drugim zapisano, da so prioritetna področja naše organizacije kakovostno vzgojno-izobraževalno delo, skrb za profesionalno rast strokovnih delavcev ter razvijanje kompetenc učencev in učiteljev. Hitro spreminjajoče se razmere na področju sodobnega predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja ter razmere v družbi zahtevajo od učitelja in vzgojitelja nenehno usposabljanje in izobraževanje. Zavedamo se, da lahko kljub individualizaciji in diferenciaciji učnih ur veliko učencev zaradi različnih razlogov ostane prezrtih oziroma niso enakomerno vključeni v izobraževalni proces. S projektom zato želimo pridobiti znanja in izkušnje, kako to storiti še boljše in na drugačen način. Vključujoča šola, ki zahteva individualizacijo in diferenciacijo, fleksibilni predmetnik in učinkovito rabo IKT so le nekatere od sodobnih smernic vzgoje in izobraževanja, ki jim učitelji sledimo z namenom kakovostnega izobraževalnega procesa. Opaziti vse potrebe učencev, njihove interese, sposobnosti, spretnosti in motivacijo, ob tem pa poskrbeti še za ustrezno učno okolje z ustreznimi prilagoditvami učencem s posebnimi potrebami, je vse prej kot enostavno delo. Prav zaradi tega smo se odločili, da pristopimo k mednarodnemu projektu z naslovom Opremljeni za izzive sodobnega izobraževanja in učiteljem omogočimo dodatna znanja in izkušnje za kakovostnejše delo ter jih tako opremimo za izzive sodobnega izobraževanja. Akronim našega projekta je sestavljen iz črk naslova projekta in se glasi OPAZI VSE. Sodobno poučevanje je danes postavljeno pred številne izzive, ki jih lahko uspešno rešujemo zgolj z ustrezno izobraženim strokovnim osebjem, ki zna slediti toku časa in se znajde v dobi eksplozije informacij, ki smo jim priča na vsakem koraku. Brez ustrezno razvitih veščin upravljanja z informacijami se je nanje nemogoče ustrezno, kritično in inovativno odzvati. V času učenja na daljavo smo to dnevno občutili na lastni koži. Nevešči upravljanja s sodobno IKT tehnologijo smo se morali v izjemno kratkem času naučiti motivirati učence za njihovimi zasloni, jih pritegniti in narediti pouk zanimiv, kar je učitelje spravilo v izjemno težek položaj. Nezainteresiranost učencev za pouk se je stopnjevala iz tedna v teden in kot učiteljem nam je bilo izjemno težko gledati naše učence, kako so brezupno, brez kančka motivacije, zrli v ekrane in bili z mislimi nekje drugje, daleč stran od trenutne teme, ki jo je govoril učitelj. Tudi ko so se učenci vrnili za klopi, se je pri mnogih nadaljevala njihova nemotiviranost. Posledično se je pogosteje kot običajno, v razredu pojavljala nemirnost. Največjo težavo, ki smo jo učitelji v zadnjih dveh letih zaznali pri učencih v primerjavi z generacijami, ki niso bile deležne učenja na daljavo (pred Korona virusom), je daljša osredotočenost na pouk ter socialno čustvene stiske. To smo v obliki razrednih ur pri vseh razredih sicer raziskali in ugotovili, da so bili učenci v tem času še bolj kot običajno izpostavljeni pretiranemu igranju video igric. Učitelji si želimo in tudi v obliki različnih delavnic spodbujamo učence, da prevzamejo odgovornost za svoj učni proces in s tem razvijejo odgovoren odnos do šolskega dela. Po načelih formativnega spremljanja postavljamo v središče učnega procesa učenca ter prilagajamo učenje posameznikovim sposobnostim. Učenec pri pouku tako bolj aktivno sodeluje, samostojno rešuje probleme in išče podatke iz različnih virov. Smiselno vključevanje IKT tehnologije pri pouku kot ena izmed privlačnejših in učinkovitejših metod dela v razredu bo pripomogla k dvigu motivacije učencev za delo. Če pa seveda želimo to doseči, moramo v prvi vrsti ustrezno izobraziti in usposobiti naše učitelje. Prepričani smo, da bi z usmerjenim in načrtovanim usposabljanjem na področju vključevanja in čuječnosti v tujini izboljšali kakovost poučevanja

Cilj projekta:

S projektom se želimo tudi uradno pridružili evropskemu šolskemu sitemu, ki temelji na nenehnem prilagajanju šolskega sistema tako posamezniku kot družbi, spodbuja stalno izobraževanje strokovnih delavcev, spodbuja digitalizacijo družbe, sledi načelom trajnostnega razvoja, spodbuja rabo tujih jezikov ter omogoča enakopravno vključitev vseh učencev v izobraževalni sistem. Vsem tem smernicam v okviru projekta sledimo. Našim strokovnim delavcem bomo ponudili kvalitetna in uporabna strokovna izpopolnjevanja, ki bodo prispevala h kvalitetnejšemu delu naših strokovnih delavcev ter k zadovoljnejšim in uspešnejšim otrokom.

Projekt bo pripomogel k strateškemu razvoju naše organizacije, saj bomo upoštevali predloge in novosti pri izvajanju fleksibilnega predmetnika, zagotavljanju individualizacije in diferenciacije, kakovostneje bomo organizirali delo z učenci z ADHD in jim ponudili optimalno učno okolje. Učencem bomo omogočili tudi nove oblike neformalnega učenja angleščine v eTwinning projektih. Motivacijo učencev bomo povečali z uporabo spletnih orodij, učitelji bodo opremljeni z ustreznimi kompetencami na področju dela z učenci Romi in njihovimi starši. Spremenjene strategije dela bodo vidne v letnih delovnih načrtih in v učnih pripravah učiteljev pri posameznih predmetih.

Da se bodo projekt in uvedene aktivnosti nadaljevali tudi po koncu projekta, bomo zagotovili z nadaljnjim mednarodnim sodelovanjem (eTwinning, Erasmus+ K2). Prispevali bomo strokovne prispevke o projektnih rezultatih na mednarodnih konferencah in v lokalnem časopisu, za novosti pa bomo preko izvedenih delavnic predstavili tudi sodelavcem.

Zaznali smo potrebo po nadgradnji naših znanj in kompetenc, predvsem pa tudi potrebo po izmenjavi primerov dobrih pedagoških praks fleksibilnega izvajanja pouka, individualizacije in diferenciacije kolegov iz tujine. Osem učiteljev naše šole bomo zato poslali na akcijo Sledenja na delovnem mestu, kjer bodo opazovali primere dobrih praks izobraževanja na tujih šolah ter štirinajst učiteljev na strokovna izpopolnjevanja v različne države po Evropi.

Pričakovani rezultati:

Pričakujemo, da bo imel projekt velik vpliv na našo organizacijo, saj bomo na podlagi usvojenega znanja in izkušenj pripravili nekatere sistemske spremembe na področju dela z učenci s posebnimi potrebami, preoblikovali bomo učna okolja za učence s primanjkljaji ter jih naredili bolj stimulativne. Vključili bomo inovativne oblike in metode pedagoškega dela ter spodbudili ostale sodelavce k sodobnim pristopom vzgoje in poučevanja. Spodbujali bomo uporabo IKT-tehnologije in spletnih orodij ter tako povečali motivacijo učencev za učenje. Razširili bomo mrežo mednarodnega sodelovanja. Pričakujemo, da bomo z mednarodnim znanjem in izkušnjami uspeli naše učence bolj motivirati za delo, jih digitalno opismeniti in jim ponuditi čim bolj pestre in raznolike oblike dela pri pouku ter bolje opremiti na področju čustvene inteligentnosti. Prepričani smo, da bodo naši učitelji bolj vešči in opremljeni z novim znanjem za izobraževanje učencev sodobnega časa.

PRIHAJAJOČI DOGODKI

KOLEDAR DOGODKOV

maj 2024
PTSČPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« Apr   Jun »
Dostopnost