OSNOVNA ŠOLA DR. JOŽETA PUČNIKA ČREŠNJEVEC

 

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, Črešnjevec 47, 2310 SLOVENSKA BISTRICA tel.: (02) 80 55 150 fax.: (02) 80 55 158

e- pošta: o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba: univ. dipl. pedagoginja, Lidija Milošič, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: 16. 4. 2008
Datum zadnje spremembe: 1.10. 2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.cresnjevec.si
Druge oblike kataloga tiskana oblika v tajništvu šole
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: Javni vzgojno-izobraževalni zavod (sprejeto na seji občinskega sveta dne: 29.10.2007. Odlok Občine Slovenske Bistrice: objavljen v Uradnem listu 16.11.2007 in je začel veljati dan po objavi v uradnem listu)

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Vrtec Črešnjevec – Leskovec,

 

Enota Črešnjevec: Črešnjevec 43, 2310 Slov. Bistrica,

tel.: (02) 80 55 159,

tel.: (02) 80 55 151 (kuhinja)

Enota Leskovec: Leskovec 67, 2331 Pragersko

tel.: (02) 803 34 90

Organigram organa

DAVČNA ŠTEVILKA: 33 02 95 12

MATIČNA ŠTEVILKA: 50 87 635 000

ŠT. TEKOČEGA RAČUNA: 01313 – 6030680289

 

organi zavoda

SVET ŠOLE: imenovan 2.3.2017 / predsednica: Metka  Finžgar/

 

Člani: Marjanca Dolenc, Katja Skubic, Dejan Kalan, Jože Šetar, Tanja Sobočan, Ksenija Žist Hudin, Simon Unuk, Mihaela Repnik, Anja Lipovšek

RAVNATELJ /Lidija Milošič/

SVET STARŠEV /predsednik: Peter Ahec/

Člani: Ivo Miklavc 1.a; Minka Rajh 2.a; Ksenija Žist Hudin 3.a; Tanja Sobočan 4. a; Irena Zafošnik 5.a; Peter Ahec 6.a;Simona Sobotič 7.a; Damjan Vlaj 8.a; Marijan Mernik 9.a; David Kačič – skupina Sonček; Andrej Verdnik – skupina Mavrica; Natalija Skale – skupina Zvezdica; Blažka Sagadin – skupina Mehurčki; Tanja Jelenko – skupina Ringaraja

strokovni organi

UČITELJSKI ZBOR

 

VZGOJITELJSKI ZBOR

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR – Sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku.

RAZREDNIKI – Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo učencev in sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

AKTIV 1. VIO – /vodja: Zdenka Jaklin /

AKTIV 2. VIO – /vodja: Aleksandra Ključevšek /

AKTIV PB – /vodja: Lovrencija Godec /

AKTIV naravoslovja /vodja: Ksenija Smogavec /

AKTIV družboslovja /vodja: Mateja Kuharič /

AKTIV matematike – vertikala / vodja: Žarko Šalabalija/

AKTIV slovenščine- vertikala / vodja: Nina Miklavc /

AKTIV naravoslovja – vertikala /vodja: Boža Arko /

AKTIV VZGOJNIH PREDMETOV – vertikala /vodja:Sebastjan Grosek/

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

•  Lidija Milošič, ravnatelj, tel.: 02 80 55 152,

 

e-mail: lidija.milosic @ guest.arnes.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Šola deluje na osnovi naslednjih zakonskih pravnih podlag:

 

Zakon o zavodih

Zakon o osnovni šoli in pripadajoči pravilniki

Zakon o vrtcih in pripadajoči pravilniki

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Zakon o delovnih razmerjih in pripadajočih pravilnikih

Uredba o varstvu osebnih podatkov

Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt šole in vrtca

Letni delovni načrti strokovnih delavcev

Vzgojni načrt

Razvojni načrt

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

•  Vpis v 1. razred in vrtec

•  Napredovanje strokovnih delavcev (plačilni razredi, nazivi)

•  Vpis učencev iz drugih šol

•  Prešolanje učencev

• Subvencionirana šolska prehrana

•  Subvencioniranje šole v naravi

 

Seznam javnih evidenc
, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

•  Podatki o učencih, otrocih in njihovih starših

•  Namen: Za potek vzgojno-izobraževalnega dela

•  Način pridobivanja: Podatke pridobivamo neposredno od staršev pri vpisu

•  Dostop: svetovalna služba zavoda ali ravnateljstvo (med 8.00 in 13. uro in vsak drugi delovni torek od 16.00 do 17.30 ure)

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

•  Urniki

•  Hišni red in Šolski red

•  Pravila prilagajanja šolskih obveznosti

•  Pravila o šolski prehrani

•  Jedilniki

•  Pisni preizkusi znanj

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: http://www.cresnjevec.si

.  vsak delovnik med 7.30 in 13.00 na sedežu zavoda

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) •  urniki

•  pisni preizkusi znanja

•  dnevi dejavnosti

•  prosta mesta v enotah vrtca

•  interesne dejavnosti

Podpis odgovorne osebe:

Lidija Milošič

PRIHAJAJOČI DOGODKI

KOLEDAR DOGODKOV

september 2021
PTSČPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
« Avg   Okt »
Dostopnost