logo - prva zaposlitev

POPESTRIMO ŠOLO 2016-2021

Operacijo »Popestrimo šolo 20162021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«  delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Sofinanciranje aktivnosti programa Popestrimo šolo 2016-2021(POŠ) je namenjeno profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov (šolajočih), skladno s specifičnem ciljem 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Program spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006).

Namen ukrepa je prispevek k razvoju inovativnih učnih okolij, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za učenje, ki podpira vse učne dejavnosti. Z ukrepom bodo ustvarjeni pogoji za izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa in niso financirane iz javnih sredstev, in sicer preko financiranja zaposlitev strokovnih delavcev.

Strokovni delavci bodo kot multiplikatorji POŠ izvajali individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci oziroma dijaki tako, da se bodo posvečali njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenja učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti, uporabe pametne tehnologije ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo.

Obenem bodo ustvarjene možnosti za razvijanje že pridobljenih kompetenc in spretnosti strokovnih delavcev, in sicer z diseminacijo naštetih vsebin na strokovne delavce vzgojno-izobraževalnega zavoda preko usposabljanj predvsem na izkustveni ravni, kar bo dodatno prispevalo k dvigu splošnih kompetenc učencev in dijakov, s tem pa k boljši učni uspešnosti, večjim možnostim za uspešno izobraževanje, boljši socialni vključenosti in višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni in srednji šoli. V sklopu izvajanja ukrepa se bo spodbujalo sodelovanje šol prijaviteljic z drugimi javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in nevladnimi organizacijami v lokalnem in strokovnem okolju.

Cilj projekta:

S projektnim predlogom želimo v obdobju od 1.11.2016 – 30.9.2021  strokovno usposobiti najmanj 218 strokovnih in vodstvenih delavcev na področju osnovnošolskega in srednješolskega vzgojno-izobraževalnih zavodov v vzhodni kohezijski regiji.

Rezultati projekta:

Strokovni delavci bodo z usposabljanji na izkustveni ravni pridobili dodatne veščine s področja spodbujanja učenčevih individualnih talentov. Preko izkustvenega izobraževanja bodo spoznali različne načine uporabe inovativnih oblik in metod dela v praksi. Na praktičnih primerih bodo spoznali načine, kako učence spodbuditi k samooskrbi, kako razvijati kompetence za zelena delovna mesta, kako uporabljati pametno tehnologijo pri raziskovanju naravoslovja, uporabo IKT tehnologije pri raziskovanju virtualnih učilnic in e-gradivih.

Učenci bodo s popestrenimi aktivnostmi razvijali in usvajali lastna znanja na tistih področjih, ki jih najbolj zanimajo.S tem bodo izboljšali lastne kompetence za usvajanje praktičnih znanj preko izkustvenega učenja. Pridobili bodo nova učna okolja,kjer bodo imeli možnost neposredno začutiti naravo in s tem oblikovati kritični odnos do dogajanja v lokalnem kraju in obiskalo učilnico v naravi tudi v sodelujočih javnih zavodih. Povezovali se bodo z lokalnim okoljem in krepili veščine ročnih spretnosti, spoznavali kulturno dediščino lokalnega okolja, se povezovali v okrogle mize in debatirali o problematiki okoljskih problemov, raziskovali možnosti zaposlovanja na zelenih delovnih mestih ter usvajali znanja podjetništva pri kreiranju blagovne znamke. Preko individualnega dela bodo imeli možnost uriti veščine in znanja, na katerih imajo primanjkljaj oz. se izkazujejo kot posebej nadarjeni. Še posebej velika pozornost bo v projektu namenjena delu z učenci s primanjkljajih na čustveno-socialnem področju. Le ti bodo preko športnih aktivnosti in socialnih druženj krepili socialne – čustveno veščine in se tako lažje vključevali v družbo.

 

PRIHAJAJOČI DOGODKI

KOLEDAR DOGODKOV

maj 2024
PTSČPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« Apr   Jun »
Dostopnost