ZA STARŠE

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Vlogo je potrebno po preteku enega leta obnoviti.

Kje in kako

  • pri krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti, elektronsko
  • na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev: 
    • elektronska vloga – vloži se lahko LE ZA otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencijo malice za učence in dijake, subvencijo kosila za učence in za državno štipendijo
    • ponovno uveljavljanje subvencije vrtca – če ponovno uveljavljate pravico do otroškega dodatka ali subvencije vrtca (ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati), lahko vložite vloga za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca.

 OPROSTITEV PLAČILA VRTCA ZARADI BOLEZNI OTROKA

Vloga za uveljavljanje pravice do oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka zaradi daljše bolezni ali poškodbe. Izpolnjen obrazec skupaj z zdravniškim potrdilom posredujete na Občino Slovenska Bistrica.

VIŠINA PLAČILA

Občinski svet občine Slovenska Bistrica je na svoji seji dne 26. 1. 2023 potrdil cene programov vrtec na področju občine Slovenska Bistrica, ki veljajo od 1. 2. 2023 (objavljeno v Uradnem glasilu slovenskih občin Lex Localis dne:  6. 2. 2023).

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Plačilo staršev v odstotku od cene programa

dohodkovni razred povprečni mesečni dohodek na osebo (v % od neto povprečne plače) plačilo staršev (v % od cene programa)
1 do 18 % /
2 nad 18 % do 30 % 10 %
3 nad 30 % do 36 % 20 %
4 nad 36 % do 42 % 30 %
5 nad 42 % do 53 % 35 %
6 nad 53 % do 64 % 43 %
7 nad 64 % do 82 % 53 %
8 nad 82 % do 99 % 66 %
9 nad 99 % 77 %

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Posebne okoliščine

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

PRAVILA, KI SE UPOŠTEVAJO PRI PLAČILU VRTCA

•  Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe (če je prosto mesto) na podlagi prijav vso leto.

•  Vsako spremembo programa morajo starši pisno sporočiti svetovalni delavki za en mesec vnaprej, prav tako tudi morebitni izpis otroka. Obrazec prejmejo na sedežu zavoda, oziroma na enoti vrtca.

•  Če se med letom spremeni število družinskih članov ali če pride do zaposlitve ali izgube zaposlitve enega izmed družinskih članov, se plačilo določi na novo, upošteva se novo stanje oziroma tekoči dohodki. Starši predložijo ustrezno dokumentacijo, na podlagi katere se opravi nov izračun.

•  Dnevni odbitek prehrane se upošteva ob odjavi otroka do 8.00 ure.

•  Starši so dolžni poravnati račun oskrbnine v roku 8 dni od izstavitve računa za pretekli mesec. Za dolg izterjan preko sodišča zaračunavamo stroške in zamudne obresti.

 Za vse dodatne informacije se obrnite na Oddelek za družbene dejavnosti.

Tel. št. 843 28 32 ali 843 28 20 (ga. Zlatka Mlakar)


PRAVILA VRTCA ČREŠNJEVEC-LESKOVEC K HIŠNEMU REDU

Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja morajo biti pred sklenitvijo delovnega razmerja v vrtcu seznanjeni z določili o varnosti otrok, ob nastopu dela pa morajo spoznati mesta oz. območja, ki so nevarna za otrokovo varnost.

 Odgovornost do delavcev vrtca

•  Spoštujemo otrokovo kompetentnost, avtonomijo, iniciativnost, ustvarjalnost delavcev v vrtcu.

•  Spoštujemo pravico do zasebnosti delavcev v vrtcu in do nedotakljivosti njihove osebne integritete.

•  Negujemo strpne medsebojne odnose brez predsodkov glede rase, vere, nacionalne in etnične pripadnosti, starosti, premoženja, političnega prepričanja ali življenjskega sloga delavcev vrtca.

•  Če opazimo neetično ali nekompetentno ravnanje delavca vrtca, na to opozorimo druge delavce ali pa vodilnega v vrtcu.

•  Ocena ali presoja neetičnega ali nekompetentnega ravnanja mora temeljiti na dejstvih in biti pomembna z vidika otroka, interesov družine in programa vrtca.

 Obveznosti staršev do vrtca

•  Starši morajo otroka osebno predati vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice.

•  Otroci naj pridejo v vrtec do 8.30 ure, ko pričenjamo z vodenimi dejavnostmi.

•  Starši so dolžni voditi v vrtec zdravega otroka.

•  Po Zakonu o varnosti v cestnem prometu morajo otroci na poti do vrtca in iz vrtca domov imeti spremstvo osebe, starejše od 10 let ( 2. in 3. odstavek 80. člena).

•  Upoštevati morajo pravila vrtca in hišni red.

•  Točno prihajanje po otroka v vrtec (po končanem izbranem programu, v katerega je otrok vpisan).

•  Sporočanje odsotnosti.

•  Pravočasno so dolžni poravnati mesečne stroške bivanja otroka v vrtcu.

 Drugo

•  Če ne morete pravočasno priti po otroka, nam to sporočite.

•  Zdravila naj otrok dobiva doma.

•  Vaš točen naslov in telefonska številka nam bosta koristili, če vas bomo morali nujno poiskati ali poklicati.

•  Če se bo vaš otrok v vrtcu zmočil ali mu bo vroče, ga moramo preobleči v rezervna oblačila, ki jih naj ima v svojem nahrbtniku.

•  Copati, ki ne dajejo opore razvijajoči se nogi, niso primerni za otroka v vrtcu (natikači …).

•  Otroka oddajte v vrtcu vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice in po potrebi z njo izmenjajte informacije o vašem otroku.

•  Ko pridete po otroka, poiščite stik z vzgojiteljico ali pomočnico.

•  Otroci lahko prinašajo svoje igrače v vrtec in imajo tako stik z domom in družino. Ne dajajte mu dragocenih igrač, ker ne moremo zagotoviti, da bodo ostale nepoškodovane. Igrače naj bodo čiste in primerne starosti otroka (puške, sablje, noži … niso primerne igrače).

•  Priporočamo, da otrok v vrtec ne nosi nakita.

•  V vrtcu ne dovolimo žvečenje žvečilnega gumija, ker so otroci v nenehnem gibanju in pogovarjanju.

Ukrepi za varnost v vrtcu

Pri delu oz. bivanju otrok v igralnici je potrebno organizirati delo tako, da se zagotovi varnost otrok, predvsem tako:

•  da je oprema v igralnici uporabljena po svoji namembnosti,

•  da se otrokom preprečuje nevarno ravnanje ali gibanje v igralnici,

•  da se otrokom preprečijo medsebojna fizična obračunavanja, nasilna ravnanja ipd.,

•  da je delo organizirano tako, da ima vzgojiteljica ali pomočnica stalno pregled nad ravnanjem otrok,

•  da je zagotovljena varnost nad otroki pri zapuščanju igralnice s strani zaposlenih,

•  da se zagotovi, da otroci niso izpostavljeni temperaturnim razmeram, ki bi lahko neugodno vplivale na njihovo zdravje (debele jopice, puloverji ipd.),

•  da se zagotovi, da v bivalnih prostorih ni prepiha,

•  da se zagotovijo varna tla (suha ipd.),

•  da se zagotovi redno zračenje prostorov.

Pri hranjenju otrok je potrebno paziti na varnost otrok, pri uporabi jedilnega pribora, temperaturi hrane in uživanju hrane.

Neposredno pred počitkom je vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice dolžna preveriti, ali ima otrok prazna usta.

Med počitkom morajo biti zagotovljeni optimalni pogoji za miren počitek pri primerni sobni temperaturi.

Vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice je dolžna nadzorovati otroke ves čas počitka.

Ukrepi za varnost zunaj vrtca

Na sprehodu, izletu ali igri oz. drugih oblikah dejavnosti zunaj prostorov vrtca, morata otroke enega oddelka:

•  varovati oz. spremljati najmanj dva delavca oz. dve odrasli osebi.

Aktivnost otrok zunaj igralnice morajo biti vselej organizirane in vodene tako, da ima delavec vrtca:

•  stalen in nemoten pogled nad vsemi otroki svojega oddelka.

Pri organiziranju aktivnosti z otroki na prostem je vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice predvsem dolžna:

•  da prične z izvajanjem aktivnosti šele tedaj, ko dejansko obvlada otroke svojega oddelka,

•  da seznani otroke z okoljem in mesti, kjer se bodo izvajale aktivnosti še pred izhodom otrok,

•  da se pri izvajanju aktivnosti na prostem izogiba okolju in mestom, kjer obstaja nevarnost za otroke,

•  da ima stalen pregled nad otroki, nad številom otrok in nad njihovim gibanjem,

•  da prepreči ravnanja otrok in njihovo početje, ki ogroža lastno zdravje in življenje otroka ali drugih otrok v skupini.

Ukrepi v primeru poškodb ali slabem počutju otroka

Vsak delavec vrtca je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabem počutju otroka.

Otroka je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem počutju otroka obvestiti starše oz. zakonite zastopnike, tajništvo šole in vodstvo šole in izpolniti zapisnik o poškodbi.

V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne more takoj odzvati na klic, je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starše.

V primeru, da je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z višine .) je vrtec o tem dolžan obvestiti tudi policijo. V primeru take poškodbe je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvu vrtca.

Kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je prepovedana v prostorih in na pripadajočem funkcionalnem zemljišču vrtca.

Ravnateljica: Lidija Milošič, univ, dipl. ped.

PRIHAJAJOČI DOGODKI V VRTCU

  • Ni dogodkov

KOLEDAR DOGODKOV V VRTCU

julij 2024
PTSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« Jun   Avg »
Dostopnost